Portafoli per Núria ALART

El concepte portfoli i/o portafoli és una modalitat d’avaluació i la seva utilització permet al professorat i a l’estudiant guiar l’evolució del procés de l’aprenentatge, de tal manera que es puguin introduir canvis durant aquest procés. És una forma de recopilar la informació que demostra les habilitats i els èxits dels alumnes; com pensen, com qüestionen, analitzen, sintetitzen, produeixen o creen i com interactuen (intel·lectual, emocional y social) amb altres; és a dir, permet identificar els aprenentatges de conceptes, procediments i actituds dels estudiants. Pot utilitzar-se en forma d’avaluació, coavaluació i autoavaluació.

Arter y Spandel (1991) defineixen el portafoli com una col·lecció de documents amb base a un propòsit; aquesta col·lecció representa el treball de l’estudiant que els permet a ell i als altres veure els seus esforços dels èxits en una o diverses àrees de continguts.

El portafoli de l’alumne consisteix en una col·lecció, estructurada i seleccionada d’evidències i/o mostres (activitats acadèmiques), que permeten a l’alumnat demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professorat un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. S’han d’acompanyar d’una justificació i una reflexió de l’alumnat, posant de manifest la relació entre l’evidència i l’aprenentatge. C. Coll (2004), ens diu que, “aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portafoli en un sistema d’avaluació coherent amb el marc de l’avaluació continuada i formativa”

Hi ha diferents tipus de realització de portafolis, format carpeta (dossier), electrònic i/o digital i una manera senzilla és el“panell didàctic” o “display”, és un expositor dividit en tres parts, on es mostra el treball fet, o el portafoli. Generalment, és un cartró en forma de tríptic que es pot mantenir dret amb els laterals semioberts. El portfoli és molt important mostrar-lo i explicar-lo als demés, companys i companyes i docents.

 

Continguts d’un portfoli

Un portfoli pot tenir documents molt diversos i diferents per a cada alumne/a, ja que és qui decideix quins treballs i evidències són més representatives per a ell/a. Pot contenir:

  • Mostres de treballs elegides per l’alumnat que recullen les evidències dels seus aprenentatges i la seva reflexió. Com poden ser:

- Diaris d’aprenentatge: són un registre d’activitats individuals de l’alumnat per planificar el seu aprenentatge. Mitjançant anotacions, dibuixos, gràfics, mapes mentals, etc. Les activitats que ha realitzat, els fets que observa, les vivències, etc.

- Entrevistes: espontànies o bé planificades, però sempre fent un registre per aportar la informació necessària.

- Informes: sobre el progrés de l’alumant, refletint les capacitats, interessos i necessitats sobre el seu desenvolupament general.

- Enregistraments en àudio i vídeo: ens ajudaran a reflexionar sobre el desenvolupament i avaluació de les activitats realitzades.

- Fotografies: permeten guardar la informació sobre allò que l’alumnat aprèn i de com ho aprèn, recordar els esdeveniments i afavorir la reflexió sobre les activitat realitzades.

- Registres d’observació: ens permetrà conèixer millor el desenvolupament cognitiu i socioafectiu de l’alumnat.

- Bibliografia utilitzada.

  • Notes i reflexions personals de l’alumnat. Autoavaluacions per evidenciar el procés d’aprenentatge realitzat al llarg de tota l’acció formativa.
  • Comentaris formatius del professorat, companys/es, membres de la comunitat educativa en general)

Més informació sobre portafolis: