GUIA DEL PROFESSOR

Si és la primera vegada que et planteges utilitzar aquest tipus d’estratègia didàctica amb els teus alumnes  t’ aconsellem llegir la PRIMERA PART d’ aquesta guia.

SEGONA PART

1. COM AJUDEM ALS ALUMNES ?

El paper del professor hauria de canviar des d'una concepció purament distribuïdora d'informació i coneixement cap a una persona que és capaç de crear i orquestrar ambients d'aprenentatge complexos, implicant els alumnes en activitats apropiades, de manera que els alumnes puguin construir la seva pròpia comprensió del material a estudiar, i acompanyant-los en el procés d'aprenentatge.
S'ha d'anar plantejant preguntes als diferents grups perquè vagin avançant... preguntes que sorgiran  de la mateixa proposta dels alumnes, preguntes que els facin avançar en el seu treball... mai no els hem de dir què han de buscar ...

El professor ha de ser el guia per a l'aprenentatge de l'alumne!

 

2. OBJECTIUS GENERALS D'AQUESTA WEBQUEST

L’aprenentatge de les matemàtiques ha de comportar a l’alumnat posar en pràctica estratègies essencials de pensament (simbolitzar, relacionar, abstreure, explicar)

 El desenvolupament d’aquest pensament i el seu ús en contextos diversos ha de contribuir a l’assoliment de les competències matemàtiques.

Si l’alumne comprèn allò que manipula (físicament o mentalment), li veu una finalitat i va assolint èxits en la resolució de qüestions, tindrà una actitud positiva vers el treball en l’àrea. La no-comprensió, la mecanització excessiva i la manca d’iniciativa per part de l’alumne, generen actituds negatives. Treballar matemàtiques implica desenvolupar habilitats d’experimentar, observar, organitzar, planificar, relacionar, classificar, comparar, anticipar, avaluar, estimar, deduir, explicar…  

                                                                                            (DOGC Núm. 1060 RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2005)

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D'AQUESTA WEBQUEST.

 Aquesta WebQuest està pensada bàsicament per l'àrea de les Matemàtiques, i també aspectes molt lligats a les competències bàsiques TIC.

- Competències bàsiques de l'àrea de Matemàtiques. Cicle mitjà i Cicle superior.

- Competències bàsiques en TIC

4. ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, TEMPORALITZACIÓ, RECURSOS I ESPAI.

Per desenvolupar aquesta WebQuest, els nois i les noies han de tenir uns coneixements mínims d'informàtica:

Crear una carpeta
Fer anar el processador de textos.
Guardar un document.
Fer anar un navegador.

 

Aquesta WebQuest està pensada per unes 3 sessions d'uns 45 minuts de durada. A cada sessió desenvoluparem un apartat del procés.
Hauran de disposar dels recursos següents:
Un ordinador per a cada grup de tres alumnes.
Connexió a Internet.
Els ordinadors haurien de tenir suficients recursos per desenvolupar amb facilitat el software comentat anteriorment.
Una impressora.
Haurem de preveure un lloc de treball on, a més dels ordinadors connectats a INTERNET, es disposi d´espai i estris suficients per escriure, dibuixar, retallar...

 

5. AVALUACIÓ.

En qualsevol treball amb alumnes podem avaluar moltíssimes coses... conceptes, procediments, desenvolupament de les estratègies de cerca, elaboració dels gràfics, producte final, la construcció del coneixement...

Per aconseguir una major objectivitat en l’avaluació apareix les llistes de comprovació, les RÚBRIQUES!

Una de les novetats que proposa la WebQuest és que els alumnes han de saber abans de començar a treballar com i de què seran avaluats, aquest coneixement és útil perquè:

  • Els ajuda a pensar,

  • Els orienta sobre el què s´espera d´ells,

  • Els fa fixar en tots els detalls,

  • Potser s’esforçaran a fer un millor producte final

També és útil per als professors que apliquin una WQ no dissenyada per ells, perquè:

  • Els pot ajudar a adonar-se  d´allò que fa que un producte final sigui bo i per què.

  • Els dóna pistes d´on han de posar més èmfasi ,

  • Els mostra quins detalls són més significatius

  • Els indica cap on han de dirigir l´atenció de l´alumne 

  • Els dóna arguments per  millorar la qualitat de les seves instruccions als alumnes.